Rezolucia EP č. 2361 (2021)

“Vakcíny Covid-19: etické, právne a praktické aspekty”

Autori:
Parlamentné zhromaždenie
Pôvod
Diskusia zhromaždenia 27. januára 2021 (5. schôdza) (pozri dokument 15212 , správa Výboru pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj, spravodajkyňa: pani Jennifer De Temmerman). Text prijatý zhromaždením 27. januára 2021 (5. zasadnutie).
…..
7.3.1 zabezpečiť, aby boli občania informovaní, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom na očkovanie, ak si to neželá;
7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

LINK: https://pace.coe.int/en/fil

BWI welcomes EU parliament's resolution vs. human rights abuses in the  Philippines |BWI Home


V náväznosti na vyššie uvedené, je nutné citovať ustavu SR – PRVÁ HLAVA, Prvý oddiel – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, čl.7, odsek 2 :
– Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.